ภาพงานวิทยากร

"จุดเปลี่ยนวัยรุ่นอันธพาล" (เน วัดดาว)

เกริกวิทยาลัย 13 กุมภาพันธ์ 2557

“การจัดทำเว็บไซต์บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์” เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ศิริราช 23 สิงหาคม 2560

"การปรึกษาออนไลน์เพื่อพัฒนาสุขภาวะนิสิตนักศึกษา" 

EDUCA2017 อิมแพค 17 ตุลาคม 2560

“ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ : บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาออนไลน์” คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 พฤศจิกายน 2560

“การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษา

แก่อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาในยุค 4.0”

มหาวิทยาลัยรังสิต 17 พฤษภาคม 2561

"การส่งเสริมสุขภาวะด้วยการปรึกษาออนไลน์"

สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย รพ.กรุงเทพ

25 พฤศจิกายน 2560

“อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor”

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

8 ตุลาคม 2561

นักจิตวิทยาการปรึกษา ประจำค่ายเก็บตัวนักกีฬา

e-sports ทีมชาติไทย เกม FIFA Online 4

22-26 ตุลาคม 2561

การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับ KMUTT Friendster รุ่นที่2 เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 พฤศจิกายน 2561

  รายการ "Young อยากรู้"

ช่อง 10 ทีวีรัฐสภา

ออกอากาศ สิงหาคม 2559 - พฤศจิกายน 2560

ทั้งหมด 24 ตอน ได้แก่

   1. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของวัยรุ่น

   2. เรื่องเพศพูดได้

   3. ภาษาต่างประเทศกับวัยรุ่นไทย

   4. การเปิดโอกาสหรือพื้นที่ให้วัยรุ่นแสดงความสามารถ

   5. การใช้สารเสพติดในวัยรุ่น

   6. การเปลี่ยนสถานที่เรียนกลางคัน

   7. การเข้าประชาคมอาเซียนกับวัยรุ่น

   8. เทคโนโลยีมีผลต่อการศึกษาอย่างไร

   9. ทำงานก่อนเรียนหรือเรียนก่อนทำงาน

   10. การเลือกงานเมื่อจบการศึกษา

   11. การพนันในวัยรุ่น

   12. วัยรุ่นกับสินค้าแบรนด์เนม

   13. วัยรุ่นกับภาษาวิบัติ

   14. วัยรุ่นกับสังคมก้มหน้า

   15. การศึกษาของเด็กไทยที่เรียนในประเทศกับต่างประเทศ

   16. การติดเกมมีผลต่อการเรียนจริงหรือไม่

   17. สถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา

   18. การศึกษาของเด็กไทยในเมืองหลวงกับต่างจังหวัด

   19. เพศที่สาม

   20. ค่านิยมการเลียนแบบดารา

   21. สวยด้วยยาหรือสวยด้วยธรรมชาติ

   22. การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

   23. วัยรุ่นกับการศัลยกรรม

   24. วัยรุ่นกับการทำงานพาร์ทไทม์

“การสร้างเว็บไซต์สำหรับงานปรึกษาแนะแนว”

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 พฤศจิกายน 2561

การปรึกษาเบื้องต้นสำหรับ KMUTT Friendster รุ่นที่3

เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 25 มีนาคม 2562

"Unlocking Your Happiness : การดูแลสุขภาวะเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน" พนักงานบริษัท True Digital & Media Platform จำกัด

26 กรกฎาคม 2562

"รู้จักตน รู้จักทีม รู้จักการวางใจ" กิจกรรมทางจิตวิทยาสำหรับนักกีฬาเกม PUBG สโมสร Sharper Esport

27 สิงหาคม 2562

วิทยากรรับเชิญช่วงสุขภาพจิต รายการ "โรงหมอ"

ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00น. ทาง ThaiPBS Radio 

วิทยากร "อยู่ เย็น เป็น สุข" แบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

25 กันยายน 2562

วิทยากร "Set the mind : ปรับใจในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง" ชมรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 กันยายน 2562

วิทยากร "รับมือความอกหักสไตล์นักจิตวิทยา" มหาวิทยาลัยรังสิต

26 พฤศจิกายน 2562

วิทยากร "เคล็ดลับความสำเร็จของนักจิตวิทยาการปรึกษายุคดิจิทัล" งานประชุมวิชาการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา 12-13 ธันวาคม 2562

วิทยากรแนะแนวอาชีพนักจิตวิทยา "A-chive day : วันอาชีพ" โรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 17 มกราคม 2563

วิทยากรงานประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

"การส่งเสริมให้ลูกประสบความสำเร็จ"

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 19 มกราคม 2563

“การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในยุคดิจิทัล”

ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 มีนาคม 2563

วิทยากรงานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ประจำปี 2563 เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

"Set the Mind : การปรึกษาเชิงจิตวิทยากับการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่/ยาสูบ และการปรับใจในวันที่โลกเปลี่ยนแปลง"

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 26 กุมภาพันธ์ 2563

OneManCounselor © 2017-2020