top of page

สำหรับผู้มีนัดปรึกษาออนไลน์ (แชท)

เมื่อถึงเวลานัดหมาย คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรึกษา

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้นัดหมาย สามารถศึกษาขั้นตอนการนัดหมายและอัตราค่าบริการได้ที่เมนู บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา...คลิก

คำชี้แจง

  1. ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ส่วนตัวของท่านในการใช้บริการ
  2. ในระบบแชท จะมีเฉพาะคุณและนักจิตวิทยาเท่านั้นที่จะเห็นข้อความ
  3. เมื่อการปรึกษาเสร็จสิ้น ข้อความในฝั่งผู้มาปรึกษาจะหายไป ผู้อื่นที่มาใช้อุปกรณ์ต่อจากคุณจะไม่สามารถเห็นข้อความได้
  4. นักจิตวิทยาจะมารออยู่ในระบบก่อนเวลานัด ประมาณ 5 นาที
  5. เมื่อถึงเวลานัดหมาย คลิกปุ่มบอลลูนสีเขียวด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบแชท

เริ่มต้นสนทนา

bottom of page