top of page
Keyboard and Mouse

ปรึกษากับ

นักศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา

ผ่านระบบแชท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย* :)

*โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ นักจิตวิทยาการปรึกษารุ่นใหม่

โดย OneManCounselor

พื้นที่ในการสำรวจใจ

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา จะเอื้อให้ผู้มาปรึกษาได้ทบทวนและเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตน โดยเฉพาะในแง่มุมทางจิตใจ

เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกัน

การปรึกษาจะเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้ทั้งผู้มาปรึกษาและนักศึกษาจิตวิทยาได้เรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

บริการโดยนักศึกษาจิตวิทยา

ผู้ให้บริการเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ภาคสนาม

ปรึกษาผ่านระบบแชท

การพิมพ์จะเอื้อให้ผู้มาปรึกษาและนักศึกษาจิตวิทยาได้มีเวลาได้คิดใคร่ครวญอย่างละเอียดก่อนที่จะพิมพ์สื่อสารออกไป

เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ

เนื้อหาที่พูดคุยเป็นความลับระหว่างผู้มาปรึกษากับผู้ให้บริการ โดยใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ข้อความจะถูกลบหลังการปรึกษาเสร็จสิ้น

กำกับดูแลโดยนักจิตวิทยาการปรึกษา

ผู้กำกับดูแลระบบการบริการรวมถึงนิเทศนักศึกษา คือ ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา OneManCounselor

bottom of page