top of page
สมิติเวช สุขุมวิท ดร.สุววุฒิ

การบรรยาย
หัวข้อทางจิตวิทยาการปรึกษา
สุขภาวะ และ สุขภาพจิต

โดย ดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์
นักจิตวิทยาการปรึกษา

การบรรยายระยะสั้น (1-3 ชั่วโมง รวมถาม-ตอบ) ในหัวข้อเกี่ยวกับ จิตวิทยาการปรึกษา (Psychological Counseling) สุขภาวะ (Wellness) และ สุขภาพจิต (Mental Health) เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ขยายมุมมองทางจิตวิทยา เพื่อนำไปปรับใช้ในการดูแลจิตใจตนเอง และคนรอบตัว

ตัวอย่างหัวข้อการบรรยาย

1. เทคนิคการถอดรหัสและรับมือกับความเครียดด้วยตนเอง

      เรียนรู้วิธีการแกะรอยและทำความเข้าใจโครงสร้างปัญหาชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียด ทั้งในมิติของอาการที่ปรากฏทั้งทางร่างกายและจิตใจ, บริบทของสถานการณ์ เรื่องราว, แง่มุมทางจิตวิทยาที่สอดแทรกอยู่ในปัญหานั้นๆ ไปจนถึงวิธีคิดในการรับมือกับปัญหาในแต่ละรูปแบบอย่างเฉพาะเจาะจงตามมุมมองทางจิตวิทยาการปรึกษา

2. 

bottom of page